/ (/)

Information
Schlossburgk
Schlossburgk
Schlossburgk
Schlossburgk
Schlossburgk
Schlossburgk
Schlossburgk

ARTISTS OF ATELIER GOLDSTEIN
Christa Sauer, Holger Frischkorn, Birgit Ziegert, Lothar Zaubitzer und Selbermann

September 16th - November 25th 2007
Museum Schloss Burgk, Burgk an der Saale

Photographs: Stefan Kalweit